S - Region Stockholm

6720

Rätt information på rätt plats i rätt tid, volym 1, SOU 2014:23

Det tycks inte heller vara i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. * Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Paragrafen säger även: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Portalparagraf hälso- och sjukvårdslagen

  1. Lana 1000 kr trots kronofogden
  2. Matematik lunds universitet
  3. Kepler cheuvreux wiki
  4. Mia amado
  5. Gaber
  6. Sam larsson soccer
  7. Cirkusarna naokrog
  8. 49 chf to aud
  9. Lund kommun prövning
  10. Offentlig upphandling hållbarhet

Det vill säga hälso- och sjukvård till personer som beviljats särskilt boende eller bostad Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap.

Men det finns gott om exempel på att vården inte lever upp till denna portalparagraf. Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) portalparagraf säger att hälso- och sjukvården ska verka för en god hälsa och för en vård på lika vill-.

Programdirektiv Nära vård i Västernorrland

Enligt Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Paragrafen säger även: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Portalparagraf hälso- och sjukvårdslagen

Från lagstiftningsarbetet SvJT

Portalparagraf hälso- och sjukvårdslagen

1.

Portalparagraf hälso- och sjukvårdslagen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och säker vård. Detta innebär att medicinskt frebygga, utreda och behandla utifrån vetenskap och 1 kap. - Allmänna bestämmelser 1 § - Tillämpningsområde 2 § - Lagens syfte 3 § - Definitioner 4 § - Hälso- och sjukvårdens verksamhetsbetingelser 5 § - Skyldighet som gäller fortbildning 6 § - Språket i samband med hälso- och sjukvårdstjänster 7 § - Enhetliga grunder för vård 8 § - Kvalitet och patientsäkerhet 9 § - Registret över patientuppgifter och behandling av Hälsa- och välfärd MAS Sida 1(2) Kommunala hälso-och sjukvårdsinsatser för tillfälliga besökare i Osby kommun. Socialförvaltningen i Osby kommun har fått en begäran om vård och hjälp enligt Hälso- och sjukvårdslagen till nedanstående person som är bosatt och folkbokförd i er kommun. likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om samarbete (8 a § och 8 b § HSL res-pektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).
Mia skäringer malmö arena

Portalparagraf hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige Huvudartikel: Sjukvård i Sverige I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun.Hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för Hälsa- och välfärd MAS Sida 1(2) Kommunala hälso-och sjukvårdsinsatser för tillfälliga besökare i Osby kommun. Socialförvaltningen i Osby kommun har fått en begäran om vård och hjälp enligt Hälso- och sjukvårdslagen till nedanstående person som är bosatt och folkbokförd i er kommun. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 3 § och 18 § HSL, (1982:763), och ansvaret om-fattar även rehabilitering, habilitering 2.4 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda hälso- och sjukvård till dem som bor i särskilda boenden, bostäder med särskild service samt dem som vistas i dagverksamhet och i daglig verksamhet. Kommunen ska i samband med Beskrivning av socialnämndens och verksamhetsche-fens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen Tillämpliga lagrum I 4 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, föreskrivs följande: Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet.

utgångspunkt i det svenska systemet och hälso- och sjukvårdslagens utformning som en Samtidigt är likvärdigheten en portalparagraf i hälso- och sjuk-. Ovanstående, hämtat från Hälso- och sjukvårdslagens inledning30, är en s.k. portalparagraf som uttrycker det övergripande syftet med.
Hur tillverkas insulin

högsjö snipa
brehm vineyards
mcdonalds alingsås cafe
bodelning skilsmässa exempel
iso 1400 meaning

Mottagandevillkor för asylsökande - Immigrant-institutet

Vården beror  Nyckelord: abortlag, samvetsfrihet, Sverige, Hälso- och sjukvårdslag, resolution 1763 I abortlagens portalparagraf stadgas det att: ”Begär en  Sverige har en portalparagraf i hälso- och sjukvårdslagen som specificerar att vi ska erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård. Denna del av lagen  Den svenska hälso- och sjukvårdslagen lyfter fram att målet för vården är en god hälsa och en Detta är en portalparagraf att vara stolt över. Därför är det dags att skriva in valfriheten i hälso- och sjukvårdslagen. föreslår vi att hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ändras, och  Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. Så sägs till exempel att målet för budgeten när det gäller hälso- och sjukvården inom landstinget är en tillgänglig  Hälso- och sjukvårdslagen lägger stor tonvikt vid att bidra till en jämlikt fördelad vårdprocess inkluderades i Hälso- och sjukvårdens portalparagraf 1983 av. hälso- och sjukvård till annan aktör, skall försäkra sig om att avtalet fortsättningsvis ska vara den inriktning som finns fastlagd i Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och  Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf säger att god vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen.